Vergunning

Op 31 juli 2020 verleende Vlaams minister voor omgeving Zuhal Demir aan ISVAG de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuwe afvalenergiecentrale op de huidige locatie, vlak naast de bestaande installatie aan de Boomsesteenweg. Zodra de nieuwe centrale operationeel zal zijn, wordt de oude ontmanteld en krijgt de vrijgekomen ruimte een groene bestemming. De nieuwe installatie wordt een volwaardige warmtekrachtkoppelingscentrale, die elektriciteit zal produceren voor 35.000 gezinnen (t.o.v. 25.000 met de huidige installatie) of warmte kan uitkoppelen voor 40.000 gezinswoningen of bedrijven.

De OVAM legt in haar uitvoeringsplan ambitieuze objectieven op om de hoeveelheid restafval per inwoner te doen dalen. Ook ISVAG streeft naar een daling van het restafval per inwoner in haar verwerkingsgebied.

Bevolkingsprognoses voorzien tegelijk een aangroei van de bevolking in de Antwerpse regio.  Uitgangspunt is dat ISVAG een installatie wenst te bouwen waardoor het restafval dat wordt opgehaald in het eigen verzorgingsgebied zelf kan verwerkt worden. Op basis van de prognoses is daartoe een verwerkingscapaciteit van 190.000 ton vereist.

Eerder al werd dit project door een internationale wetenschappelijke adviesraad goedgekeurd en beoordeeld als ‘state-of-the-art’. Het voldoet aan de meest strikte Europese normen. Alle adviesverlenende instanties, op het college van burgemeester en schepenen van Aartselaar na, brachten unaniem gunstige of voorwaardelijk gunstige adviezen uit waardoor finaal de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie voorwaardelijk gunstig adviseerde.

De emissies, die nu al ver beneden de norm liggen, zullen door de nieuwe investering verder teruggedrongen worden en nog lager liggen dan de nieuwe Europese richtlijn, die de BREF van december 2019, voorschrijft. Bovendien is het potentieel op vlak van vermeden emissies gigantisch. Dit is de uitstoot die verdwijnt doordat veel minder fossiele brandstoffen verbruikt zullen worden voor conventionele warmteproductie.

Volgens de Universiteit Antwerpen zal ISVAG hierdoor een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit in de onmiddellijke omgeving. Momenteel werd logistiek bedrijf H.Essers als eerste afnemer aangesloten op een warmtenet dat met de bestaande installatie wordt gevoed. H.Essers kan hierdoor jaarlijks meer dan 1 miljoen m3 aardgas besparen. Het energetisch vermogen van de nieuwe installatie zal een veelvoud hiervan opleveren.

Bovendien zal de nieuwe installatie ook worden voorbereid om op termijn – zodra de techniek hiervoor ecologisch en economisch op punt staat – de CO2 uit de rookgassen op te vangen voor hergebruik. Hiervoor worden test- en pilootprojecten die momenteel lopen in ondermeer Nederland, Denemarken en Noorwegen, van nabij opgevolgd.

De huidige installatie van ISVAG is vergund voor 159.000 ton per jaar. In 2020 zamelden de vennoten van ISVAG 183.532,67 ton niet-recycleerbaar huishoudelijk restafval in bij meer dan 1 miljoen inwoners. Uit het OVAM-rapport Tarieven en Capaciteiten 2019 dat eind 2020 werd gepubliceerd, blijkt dat Vlaanderen beschikt over 1.986.000 ton verwerkingscapaciteit, om 2.090.884 ton brandbaar afval te verwerken. Er is dus nog steeds een tekort aan verwerkingscapaciteit van meer dan 100.000 ton. Bovendien steeg de totale hoeveelheid brandbaar afval in 2019 met 8.972 ton ten opzichte van 2018. Van de vooropgestelde daling van het restafval is vooralsnog dus nog weinig te merken. ISVAG blijft dus absoluut noodzakelijk. Op Vlaams niveau is er momenteel geen enkel alternatief voorhanden om het restafval uit de 30 ISVAG steden en gemeenten te verwerken.

HERVERGUNNING BESTAANDE INSTALLATIE

Op 10 april 2020 verleende de Vlaamse minister een hervergunning voor onze bestaande installatie tot 31 december 2027, gekoppeld aan een vergunning van onbepaalde duur voor de aanleg van het warmtenet. Dit vergunningsbesluit was gebaseerd op een gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. De gemeente Aartselaar en vier van haar inwoners gingen tegen deze vergunning in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De uitspraak hierover wordt verwacht eind ’21. Een vernietiging zal onherroepelijk leiden tot een onmiddellijke sluiting van de bestaande ISVAG installatie. Aangezien er momenteel geen alternatieve verwerkingscapaciteit beschikbaar is in Vlaanderen zal dit de ISVAG vennoten onvermijdelijk opzadelen met hoge meerkosten voor verwerking en een pak extra transporten, wat zowel ecologisch als economisch zeer negatieve gevolgen zal hebben.

ISVAG hecht veel belang aan transparantie en dialoog. In het kader van de vergunningsprocedure werden publieke infovergaderingen georganiseerd in Antwerpen en Aartselaar. Voorgaande jaren organiseerde ISVAG geregeld ook een bureninfomoment, waarbij mensen uit de omgeving op het bedrijf worden uitgenodigd. Door de coronamaatregelen was dit niet mogelijk in 2020. Om alle info over de geplande nieuwe installatie toch met de omwonenden te kunnen delen, werd op 3 september een online bureninfomoment georganiseerd. 79 geïnteresseerden namen hieraan deel.

Veelgestelde vragen worden ook beantwoord op onze website en ons Youtube kanaal.

%d bloggers liken dit: